Klubbens Love:

 

1. Foreningens navn og hjemsted.
    Foreningens navn er Dragør Motions Cykel Klub, normalt forkortet til DMCK. Foreningens hjemsted er Dragør Kommune.


2. Foreningens formål.
    Det er foreningens formål at dyrke motionscykling, og i forening skabe samvær, trivsel og glæde
    ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.


3. Medlemskab af organisationer.


4. Optagelse af medlemmer.
    Som aktivt eller støtte medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der har udfyldt
    indmeldelsesblanket.
    Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
    Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.


5. Kontingent.
    Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
    Kontingent opkræves forud én gang årligt. Ved indmeldelse i klubben skal der betales et års kontingent, og et indmeldelsesgebyr som har størrelse som
    kontingentet. Såfremt et medlem af klubben ikke har betalt sit kontingent rettidigt, betragtes medlemmet som udmeldt
    og skal derfor betale fuldt indmeldelsesgebyr ved evt. genindmeldelse.


6. Udmeldelse - eksklusion.
    Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel, samt at man
    ikke er i kontingentrestance. Ingen, der er i kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
    DMCK før vedkommende har betalt sin gæld til DMCK.
    Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil: Beslutningen
    kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om
    eksklusion afgjort på førstkommende ekstra- eller ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om
    eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis 2/3 af
    de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


7. Ordinær generalforsamling.
    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
    år inden udgangen af april måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel skriftligt med post eller på mail til
    medlemmerne.
    Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i
    hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
    Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år; medlemmer under 16 år har en
    forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun aktive medlemmer, der har været
    indmeldt i mindst 30 dage og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved
    personligt fremmøde. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflertal, dog ikke eksklusion,
    vedtægtsændringer og foreningens ophør, se afsnit 6, 12 og 13. Der skal foretages skriftlig
    afstemning, blot ét medlem ønsker det. Dirigenten underskriver referatet.


8. Dagsorden.
    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
    * Valg dirigent
    * Valg referent og stemmetæller
    * Forelæggelse af bestyrelsens beretning
    * Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
    * Behandling af eventuelt indkomne forslag
    * Fastsættelse af budget og kontingent
    * Valg af formand på ulige år
    * Valg af kasserer på lige år.
    * Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år
    * Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
    * Valg af revisor for 2 år, i ulige år
    * Eventuelt


9. Bestyrelsen - valg
    Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
    Formanden og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal
    være fyldt 16 år.
    Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftligt
    erklæring om villighed til at modtage valg. Bestyrelsen nedsætter de til foreningen drift nødvendige
    udvalg.


10. Ekstraordinær generalforsamling
    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst
    15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes senest en
    måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen, med skriftlig oplysning om det emne, der
    ønskes behandlet. Indkaldelse, med oplysning om emnet, der ønskes behandlet, som ordinær
    generalforsamling afsnit 7. Afstemning som afsnit 7.


11. Regnskab
    Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status
    forsynes med påtegning af revisor, og fremlægges på den ordinære generalforsamling.


12. Vedtægtsændringer
    Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når
    mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.


13. Foreningens opløsning
    Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
    ekstraordinær generalforsamling.
    Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til
    stede, og at mindst 2/3 de fremmødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke
    beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt
    stemmeflertal), indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal
    afgør spørgsmålet.
    Ved foreningens ophør opbevares foreningens materiel og formue i 5 år. Oprettes der ikke en ny
    motionscykelklub, tilfalder formue m.m. ungdomsarbejde i Dragør.
    Dragør Motions Cykle Klub stiftet 18 april 2001.
    Vedtægter godkendt 18 april 2001.

Rettelse nr. 1. Regnskabsår 01januar til 31december. Ændret på Generalforsamling 03april 2003